Strona główna » Warunki korzystania

Warunki korzystania

Niniejszy Regulamin reguluje dostęp, korzystanie z wszelkich treści, Produktów i Usług dostępnych w serwisie https://pokolorujto.pl („Usługa”), którego operatorem jest Pokolorujto.pl („my”, „my” lub „nasz”) .

Twój dostęp do naszych usług jest uzależniony od akceptacji, bez modyfikacji, wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych opublikowanych zasad operacyjnych i zasad, które mogą być okresowo publikowane przez nas.

Prosimy o uważne przeczytanie Umowy przed uzyskaniem dostępu do naszych Usług lub korzystaniem z nich. Uzyskując dostęp do dowolnej części naszych Usług lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na jakąkolwiek część warunków Umowy, nie możesz uzyskać dostępu do naszych Usług ani z nich korzystać.

Własność intelektualna

Umowa nie przenosi z nas na ciebie żadnej własności intelektualnej naszej lub osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (między stronami) wyłącznie z Pokolorujto.pl i jego licencjodawcami.

Usługi stron trzecich

Korzystając z Usług, możesz korzystać z usług, produktów, oprogramowania, elementów osadzonych lub aplikacji stron trzecich opracowanych przez osoby trzecie („Usługi stron trzecich”).

Jeśli korzystasz z usług stron trzecich, rozumiesz, że:

  • Jakiekolwiek korzystanie z Usługi strony trzeciej odbywa się na własne ryzyko użytkownika, a my nie ponosimy odpowiedzialności wobec nikogo za strony internetowe lub Usługi osób trzecich.
  • Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Konta

Tam, gdzie korzystanie z jakiejkolwiek części naszych Usług wymaga konta, zgadzasz się podać nam kompletne i dokładne informacje podczas rejestracji konta.

Będziesz ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Jesteś odpowiedzialny za aktualizowanie informacji o swoim koncie i za bezpieczeństwo hasła.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta, którego używasz do uzyskiwania dostępu do Usługi. Nie będziesz udostępniać ani niewłaściwie wykorzystywać swoich danych uwierzytelniających. Musisz natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub po stwierdzeniu jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Pokolorujto.pl ani nie są przez nią kontrolowane.

Pokolorujto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Pokolorujto.pl nie ponosi również odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takiej strony internetowej witryny lub usługi.

Radzimy zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp użytkownika do całości lub części naszych Usług w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli chcesz rozwiązać Umowę lub rozwiązać konto Pokolorujto.pl, możesz po prostu zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać rozwiązanie, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zastrzeżenie

Nasze Usługi są świadczone „TAK JAK JEST”. oraz „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Pokolorujto.pl oraz jego dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ani Pokolorujto.pl, ani jego dostawcy i licencjodawcy nie gwarantują, że nasze Serwisy będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie ciągły lub nieprzerwany.

Rozumiesz, że pobierasz lub w inny sposób uzyskujesz treści lub usługi za pośrednictwem naszych Usług według własnego uznania i na własne ryzyko.

Jurysdykcja i prawo właściwe

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, Umowa oraz dostęp do naszych Usług lub korzystanie z nich podlegają prawu stanu Nowy Jork.

Właściwym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy lub związanych z Umową oraz dostępem do naszych Usług lub korzystaniem z nich będą sądy stanowe i federalne zlokalizowane w Nowym Jorku.

Zmiany

Pokolorujto.pl zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub wymiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy Cię o tym, publikując na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail lub inną komunikację, zanim zmiany wejdą w życie. W powiadomieniu zostanie określony rozsądny okres czasu, po którym nowe warunki zaczną obowiązywać.

Postaramy się zapewnić min
30
dni przed wejściem w życie zmian. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zmianami, powinieneś zaprzestać korzystania z naszych Usług w wyznaczonym okresie wypowiedzenia lub po wejściu zmian w życie.

Dalsze korzystanie z naszych Usług będzie podlegać nowym warunkom.

Skontaktuj się z nami


Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, skontaktuj się z nami pod adresem
kontakt@pokolorujto.pl


Last Updated: July 8, 2023